Flora ir fauna

07-36-09-Binduzka-featured

Suvalkų krašto klimatas – vidutinių platumų, žemyninis. Vasaros dažnai būna karštos, o žiemos – šaltos. Gana atšiaurus klimatas turi įtakos vietos augmenijai. Yra daug šiaurės kraštams būdingų (borealinių) rūšių augalų. Šiaurinį gamtos pobūdį pabrėžia visur augančios eglės. Miškuose ir pelkėse auga daug vertingų induočių augalų rūšių, tarp kurių nemažai yra nykstančių, įtrauktų į Augalų raudonąją knygą: liekninis beržas Betula humilis, šiaurinis švylys Baeothryon alpinum, pelkinė uolaskėlė Saxifraga hirculus, pelkinė našlaitė Viola epipsila, mėlynasis palemonas Polemonium coeruleum, plačialapė klumpaitė Cypripedium calceolus, miškinė plikaplaiskė Neottianthe cucullata, dvilapis purvuolis Liparis loeselii, vienalapis gedutis Microstylis monophyllos, pelkinė laksva Hammarbya paludosa, gegūnė Dactylorhiza ruthei, raudonoji gegūnė Dactylorhiza incarnata.

Jezioro Garbaś
Gyvūnų pasaulis, taip pat, pasižymi dideliu rūšių turtingumu. Didelis ežerų ir pelkių skaičius įtakoja su šiomis buveinėmis susijusių rūšių įvarovę. Suvalkų krašto ežeruose ir upėse aptinkama daugiau kaip 30 rūšių žuvų. Rečiausios įrašytos į Gyvūnų raudonąją knygą – ežerinis upėtakis Salmo trutta lacustris, paprastoji kartuolė Rhodeus sericeus, vijūnas Misgurnus fossilis, sykas Coregonus lavaretus, seliava Coregonus albula, stinta Osmerus eperlanus, margasis upėtakis Salmo trutta fario, skiauterėtasis tritonas Triturus cristatus, nendrinė rupūžė Bufo calamita, žalioji rupūžė Bufo viridis, paprastoji česnakė Pelobates fuscus, paprastoji medvarlė Hyla arborea, raudonpilvė kūmutė Bombina bombina.
Gausu vandens ir pelkių paukščių – didysis kormoranas Phalacrocorax carbo, gulbė nebylė Cygnus olor, rudagalvis kiras Larus ridibundus, ausuotasis kragas Podiceps cristatus, laukys Fulica atra, didysis dančiasnapis Mergus merganser, didžioji antis Anas platyrhynchos, klykuolė Bucephala clangula, kuoduotoji antis Aythya fuligula, rudagalvė antis Aythya ferina, pilkasis garnys Ardea cinerea, didysis baltasis garnys Egretta alba, jūrinis erelis Haliaeetus albicilla, erelis žuvininkas Pandion haliaetus, nendrinė lingė Circus aeruginosu.
Iš daugiau nei 50 rūšių žinduolių, Suvalkų krašte gyvena pilkasis vilkas Canis lupus, baltasis kiškis Lepus timidus, upinis bebras Castor fiber, europinė ūdra Lutra lutra, briedis Alces alces, taurusis elnias Cervus elaphus, stirna Capreolus capreolus, šernas Sus scrofa, rudoji lapė Vulpes vulpes, barsukas Meles meles, akmeninė kiaunė Martes foina, miškinė kiaunė Martes martes, tamsusis šeškas Mustela putorius, šermuonėlis Mustela erminea, žebenkštis Mustela nivalis, paprastoji voverė Sciurus vulgaris.